Política de Privacitat

Conforme a les noves disposicions contingudes en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD) i Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), Banc Farmacèutic l’informa del següent:

Mantenint de la relació: Farmàcia – BF

Mantenir-li informat de les activitats de Banc Farmacèutic

i. Responsable del tractament: Associació BANC FARMACÈUTIC (d’ara endavant BF), CIF B-98972334 i domicili en Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 BARCELONA

ii. Caràcter voluntari o obligatori de l’aportació de dades:

a. Les dades marcades amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, sol·licitud, alta o registre són de caràcter obligatori; de no ser aportats BFno podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud o registre. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

b. En el cas de conducta a l’alta o registre, com a soci o donant, voluntari, farmàcia o empresa, tan sols es requeriran aquelles dades que siguin necessaris per al compliment i execució del servei o objecte del contracte.

c. La comunicació d’aquestes dades suposa l’acceptació expressa de l’usuari a la seva inclusió en els sistemes d’emmagatzematge de BF.

 

iii. Finalitats del tractament: Les dades recollides mitjançant un formulari de contacte, aportació, sol·licitud o registre seran tractats per BF amb la finalitat, en cada cas, de:

a. Atendre, tramitar, donar resposta a les sol·licituds rebudes

b. Tramitar i gestionar donatius

c. Procedir a l’enviament de comunicacions o newsletter sol·licitades

d. Tramitar i procedir a l’alta o registre en BF, i/o en la seva àrea reservada, en la condició de la seva elecció (soci, empresa, voluntari, farmàcia):

> Si es registra com a Farmàcia:

i. Manteniment de la relació: Farmàcia – BF

ii. Manteniment de la relació: Farmàcia – BF

iii. Publicació del nom i adreça de la seva farmàcia en la nostra pàgina web per a facilitar al ciutadà quines són les farmàcies col·laboradores amb la Banc Farmacèutic

> Si es registra com a voluntari:

iv. Gestionar la seva participació voluntària en les campanyes o accions del seu interès, i la necessària coordinació amb altres participants (mail, grups de whatsapp o altres canals)

v. Mantenir-li informat de les activitats, campanyes o projectes de l’Associació.

e. Divulgar i informar dels diferents projectes i activitats o campanyes de l’Associació. Les dades facilitades no seran utilitzats amb finalitats diferents a les que va motivar la seva recollida.

iv. Origende les dades: el propi interessat. BF no recopilarà dades de persones menors de 14 anys, tret que comptin amb el consentiment dels seus pares, tutor o representant legal.

V. Base legal del tractament: Tractament basat en el consentiment de l’interessat (suposats a,b,c,d) i per un interès legítim, per al compliment i assoliment dels fins propis de BF segons els seus estatuts (suposat e).

VI. Conservació: Amb caràcter general només es conservaran les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual van ser recaptats.

a. Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per a tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

b. Les dades tractades per a l’enviament de comunicacions o newsletters a les quals s’hagi subscrit, seran conservats fins que l’usuari no revoqui el seu consentiment, es doni de baixa i/o exerciti els seus drets d’oposició i/o supressió.

c. Les dades recaptades per al seu registre en BF seran conservats mentre es mantingui la relació establerta, i en tot cas durant el temps establert per una obligació legal.

d. Les dades recaptades per a la tramitació de donacions es conservaran pel temps que exigeixin normes fiscals i de blanqueig de capitals.

vii. Comunicació de dades: En cap cas les seves dades seran cedides o comunicats a tercers, excepte obligació legal, ni s’efectuarà transferències internacionals dels mateixos fora de la Unió Europea, excepte consentiment inequívoc de l’interessat, prèvia informació dels possibles destinataris, finalitat i, en el seu cas, país de destinació.

viii. Deure de secret: BF compleix estrictament el deure de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal, havent implementat, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat adequades per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

ix. Drets que assisteixen a l’interessat:

a. Exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i, en el seu cas, no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant escrit dirigit a Banc Farmacèutic a l’adreça postal a dalt indicada o a través de l’adreça de correu electrònic info@bancofarmaceutico.es indicant l’objecte de la seva sol·licitud, i acompanyant DNI o passaport que li identifiqui.

b. Reclamar davant l’Autoritat de Control: si considera que no s’està fent bon ús de les seves dades, i no és atès pel Responsable, podrà dirigir una reclamació a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada al nostre País.

c. En el cas que rebi comunicacions i/o newsletter per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), podrà retirar el seu consentiment, donar-se de baixa o modificar les seves dades utilitzant el mateix canal a través de l’adreça info@bancofarmaceutico.es o utilitzant l’enllaç o mail que aparegui al peu de cada comunicació que rebi.

x. Confidencialitat contrasenyes: l’Usuari serà l’únic responsable del secret i salvaguarda de les credencials (contrasenya) d’accés en línia als recursos o àrees restringides que ofereixi BF, prèvia la seva sol·licitud d’alta o registre, de no comunicar-les i evitar el seu ús i accés al sistema per tercers no autoritzats. En cas d’ús indegut, pèrdua o sostracció, l’Usuari haurà de comunicar-lo al més aviat possible a l’Associació.

xi. Modificació: La present política de privacitat està actualitzada a data 10 de març de 2021. BF es reserva el dret a modificar-la d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada en la Web, indicant la data de la seva última actualització. L’ús del Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.*

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?