Avís Legal

  1. Informació general:

Conforme a l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI), s’informa que la present pàgina web pertany a la Banc Farmacèutic (d’ara endavant BF), amb CIF G64771322, domicili en C/Sant Antoni Maria Claret, 167 , 08025 Barcelona, Associació sense ànim de lucre constituïda a Espanya l’any 2007, i inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, número 589882.

Si té qualsevol dubte, pregunta o consulta, pot dirigir-se a l’adreça expressada en l’apartat anterior o mitjançant e-mail a info@bancofarmaceutico.es

  1. Usuaris:

L’accés i ús al lloc web de BF atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents condicions d’ús, i, en el seu cas, condicions particulars, avisos o instruccions en relació amb determinats serveis i continguts que es puguin oferir a través de la Web sobre les quals serà informat l’Usuari en cada cas concret.

  1. Modificació unilateral:

BF podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús.

Així mateix, BF es reserva el dret a modificar el present Avís Legal, per a adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, per la qual cosa recomanem la seva freqüent lectura.

  1. Accés i contrasenyes

En general, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a la visita de la Web, sense perjudici que per a l’accés i utilització de determinats serveis o continguts s’hagi de realitzar una subscripció i/o registre.

En el cas que per a accedir a alguna de les seves àrees o continguts sigui requerit la seva autenticació, les credencials (contrasenya) seran d’ús personal i exclusiu de l’Usuari sent de la seva exclusiva responsabilitat salvaguardar el seu secret i evitar la seva pèrdua i protegir-la d’usos no autoritzats, en cas contrari BF es reserva el dret de cancel·lar l’accés de l’Usuari. En qualsevol cas, l’Usuari haurà de notificar a BF de manera immediata qualsevol ús i accés no consentit o qualsevol violació de seguretat del servei de la pàgina web de BF de la qual tingui coneixement.

  1. Utilització del Portal, els seus serveis i continguts pels usuaris

L’Usuari accedeix a la pàgina Web sota la seva exclusiva responsabilitat i s’obliga a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts conforme a les lleis, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, responent enfront de BF i/o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació o de les presents condicions.

Així mateix, queda prohibit, l’ús de la Web amb finalitats il·lícits o lesius contra BF o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, pugui causar perjudici o impedir el normal funcionament del Portal.

L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, textos, programes o documents electrònics que es trobin en la Web i tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de BF, s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, emprant per a això mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’emprin habitualment aquest efecte en Internet.

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de BF o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de BF o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús privat i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

  1. Hiperenlaces

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina Web de BF i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers que, en el seu cas, siguin accessibles des de la present Web. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat de complementar la informació a través d’aquests enllaços.

BF no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines Web, ni dels resultats que puguin derivar-se per a l’Usuari en ocasió de l’accés a les mateixes i ús dels seus continguts.

  1. Exclusió de Garanties i responsabilitat

8.1. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i els seus serveis

BF no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts. BF no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés a aquestes.

BF adverteix expressament que el Portal és susceptible de sofrir fallades en el seu funcionament habitual, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o alteracions que eventualment es poguessin ocasionar en eines informàtiques de tercers.

8.2. Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web és merament orientativa.

8.3. Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers

BF no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

  1. Privacitat i Protecció de Dades

Per a conèixer la nostra política de privacitat punxi aquí

  1. Legislació aplicable i Jurisdicció:

Les presents Condicions d’ús es regiran per la legislació espanyola.

Sempre que l’Usuari no sigui “consumidor o usuari”, conforme es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre’ls.

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?